xTrade Business Communications Suite

xTrade är en komplett modulariserad produkt innehållande allt som behövs för A2A, B2B och IoT-integration. xTrade hanterar allt från köade affärsflöden till synkrona realtidsintegrationer och du kan grafiskt konfigurera avancerade processer utan programmering.


xTrades fördelar

xTrade är en stabil och pålitlig plattform som används i verksamheter som sjukvård och försvar där kritisk information måste hanteras med högsta säkerhet. Men det är inte bara den höga säkerheten som gör att allt fler företag och organisationer väljer xTrade som sitt informationsnav. Här följer en sammanfattning av de avgörande fördelarna med tekniken bakom xTrade:

 • Flexibel genom modulär struktur och konstruktion
 • Snabb och kostnadseffektiv integration utan kodning med grafisk överblickbarhet
 • ”Best practices” kan tillämpas med automatik
 • Gamla system kan integreras med nya utan begränsningar
 • Brett stöd för såväl de senaste som äldre standarder och protokoll
 • Dokumenterad hög drift- och informationssäkerhet från många samhällskritiska lösningar
 • Kör i molnet eller i den lokala IT-miljön – med marknadsledande kapacitet och tillgänglighet
 • Integrerad larm- och övervakningsfunktion för alla typer av händelser, både på system och integrationsnivå

Flexibel och modulär struktur

xTrades flexibilitet gör att plattformen möter behoven inom olika typer av branscher och enkelt kan konfigureras till olika verksamheters affärsprocesser och rutiner. Du kan enkelt ansluta nya applikationer vid behov. Den modulära strukturen ger en hög tillgänglighet samtidigt som plattformen är lätt att installera och underhålla. Systemet kan enkelt uppgraderas löpande när nya standarder tar mark. Du kan utan svårigheter konfigurera och konstruera ditt eget system – optimerat för hur din verksamhet fungerar nu och i framtiden.

Kostnadsreducerande

Eftersom xTrade är enkelt att installera, lätt att konfigurera och lätt att styra och övervaka, blir kostnaderna för systemutveckling och förvaltning låga. Samtidigt kan kostnaderna för upphandling, utveckling och drift av externa produkter i stora delar helt undvikas. Dessa kostnader utgör ofta mer än hälften av integrationskostnaden. Det betyder även att utbildnings- och konsultkostnader kan dras ned till ett minimum.

Gamla system kan integreras med nya

Genom att agera som brygga mellan dina gamla och nya system, ger xTrade en ökad transaktionsvolym till de digitala marknadsplatserna i den nya ekonomin. Anslut leverantörerna direkt och låt ditt lager vara hos respektive leverantör.

Äldre fungerande system (Legacy) kan samverka med nya system på ett sömlöst sätt vilket skapar möjligheter att expandera en IT-miljö organiskt som en del i ett större digitalt ekosystem.

 

Lätt att ansluta till olika plattformar

Genom att applikationerna kommunicerar med xTrade via API och inte nödvändigtvis via filer, nås en unikt hög prestanda och funktionalitet. Kommunikationen med externa parter sker via WAN-gränssnitt, vilket är de etablerade standardprotokoll som används på internet. API:er finns för i stort sett samtliga operativsystem och tekniker på marknaden från mobila enheter till stora affärssystem.

Hög säkerhet

xTrade är utvecklad för maximal prestanda och datasäkerhet. Vid allvarliga störningar, som till exempel elavbrott, återhämtar sig xTrade och fortsätter att arbeta från samma punkt som innan, utan att något meddelande eller transaktion förloras eller skadas.

Alarmfunktion

I xTrade finns funktionalitet som övervakar händelser och via grafiskt konfigurerade regler generar larm. Mottagare kan vara personer via t.ex. SMS eller e-post, eller andra system genom API eller filer. På så sätt kan du enkelt och rationellt övervaka både system och flöden. Genom övervakningsfunktionens förmåga att analysera affärsflöden kan enskilda transaktioner övervakas så att exempelvis krav på svarstider uppfylls.

Filmer

Se filmer på hur xTrade används på vår Youtube-kanal


Övergripande funktioner i xTrade

Kommunikation / Tjänstegränssnitt

 • Transport (SSH-FTP, FTP(S), SMTP, OFTP, AS1-4, …)
 • Web Services
 • Kötjänster (JMS, MQ, …)
 • Middleware-anslutning för applikationer (Java, .Net, DCOM, RPC …)

Routing

 • Innehållsbaserad
 • Kommunikationparameterstyrd
 • Processstyrd

Köhantering / Prioritering / Persistens

 • Sekvensordning mot enskilt system eller företag
 • Endast senaste (LIFO)
 • Prioritering

Formattransformering

 • Mappning EDIFACT, XML, …
 • Binär formattransformering
 • Sammanställning och split

Affärslogik

 • Grafisk beskrivning
 • Sammanställning och skapande av processer
 • Synkrona och asynkrona processer i samverkan

Konfigurationshantering

 • xTrade GUI
 • Replikering till/från externa system
 • Generationshantering

Säkerhet

 • Stöd för förekommande säkerhetsstandarder för informationsinnehåll och kommunikation
 • Integrerad certifikathantering i administrationsverktygen
 • Ingen exponering av filsystemet oavsett protokoll
 • Konfigurationsändringar versionshanteras automatiskt och kan rullas tillbaka vid problem

Larm och övervakning

 • Integrerad larmserver
 • Larm på process-, meddelande-, kommunikations- och innehållsnivå
 • Sammansatta affärsprocesslarm

 Drift och förvaltning

 • Ingen egen kod nödvändig för att konfigurera flöden ger en låg risknivå och litet personberoende
 • Vitala dokument relaterade till affärsprocesserna kan sparas i systemet för snabb och enkel åtkomst
 • Spårbara ändringar med kontrollerad driftsättning och enkel “roll-back” vid problem.

På din och plånbokens sida

Du integrerar dina system för att tjäna mer pengar, genom sänkta kostnader och genom fler affärer när systemen kommunicerar mer effektivt med varandra. Integrationsplattformen xTrade skapar nya möjligheter och hjälper dig att tjäna mer pengar snabbare.

En investering i beprövade xTrade blir snabbt en lönsam investering. Den unika arkitekturen gör att det är enkelt att komma igång med betydligt färre konsulttimmar än vad de flesta andra integrationsprodukter kräver. Genom att du snabbt kan tillgodose verksamhetens behov istället för att fastna i långdragna utvecklingsprojekt blir ROI större än du trodde var möjligt!

Olik alla andra

Enligt analysföretaget Radars marknadsrapport om integration (2012) går i genomsnitt hela 87 procent av företagens integrationskostnader åt till drift och förvaltning. Det gör det i stort sett omöjligt att förutse kostnaderna per år och totalt. Ofta utgör till exempel kostnaden för externa konsulter en stor post, men hur många timmar de behöver stanna kan vara svårt eller rent av omöjligt att räkna ut i förväg.

För xTrade ser kostnadsfördelningen helt annorlunda ut. De löpande kostnaderna är mycket låga och lätta att fastställa. Att konfigurera xTrade till din verksamhet och dess processer och system kräver små resurser eftersom det är så enkelt. I de flesta fall kan det göras av dina egna medarbetare, som en del i deras ordinarie arbete med existerande verksamhetssystem.
Vill ni ha extern hjälp, går det förstås bra att kontakta oss eller någon av våra partners.

 

 

En förutsägbar kostnad

xTrade är en färdig och komplett lösning, vilket betyder att man redan när investeringen görs kan räkna ut hur stor kostnaden för själva mjukvaran kommer att bli per år. Dessutom kommer kostnaderna för förvaltning och underhåll av din integrationslösning bli väsentligt lägre än vad de flesta andra leverantörer kan erbjuda.

Ytterligare en ekonomisk fördel med xTrade är att företagets befintliga system många gånger kan lämnas helt opåverkade när de kopplas till plattformen. Detta eftersom xTrade har stöd för både moderna och äldre principer för integration, meddelandestandarder och format. Med xTrade får du tillgång till den verkliga potentialen i en Enterprise Service Bus-lösning (ESB), utan omfattande ingrepp i den befintliga miljön.

 


Ett räkneexempel

Migrera till xTrade

 • Ett medelstort företag med 5 interna system samt 50 befintliga B2B-flöden
 • 1000 tillkommande kunder som skall B2B-anslutas

Kostnad för migrering till xTrade

Installation och driftsättning av xTrade i en LAN/WAN övergång, 4 timmar.
5 interna väl definierade flöden flyttas och konfigureras till xTrade,
5 * ca 40 minuter inklusive tester under förutsättning att de gamla flödena finns kvar och är väl beskrivna. xTrade är upp till 90% snabbare än konkurrerande produkter på A2A integration.
Flytt av 50 existerande kunder, 50 * ca 60 minuter inklusive byte av IP-adress och tester under förutsättning att de gamla flödena finns kvar och är väl beskrivna. xTrade är upp till 95% snabbare än konkurrerande produkter på B2B integration på grund av att allt konfigureras visuellt. Inga adaptrar eller annan 3:e parts-mjukvara behöver installeras, integreras eller driftsättas.

 

Kostnaden för nya kunder

Konfiguration av en ny kund med ett väldefinierat meddelandeformat och en väl beskriven affärsprocess är 40 minuter + 2 timmar mappning av data inklusive tester. xTrade är upp till 95% snabbare än konkurrerande produkter på B2B integration på grund av att allt finns i xTrade redan och konfigureras visuellt. Inga adaptrar behöver integreras och inga loggar behöver byggas eftersom allt finns och är klart att grafiskt beskrivas. När konfigurationen är gjord är den även driftsatt och klar i produktionen. xTrade behöver aldrig stannas när nya flöden eller processer läggs till eller tas bort. Allt görs grafiskt när systemet är i full drift med alla andra flöden i full trafik oberoende av varandra.

 

Vinst i att avveckla ett kodintensivt gammalt system.

Drift och övervakningskostnaden minskar med 90%. En normal ICC-grupp på 5 personer kan minskas till en person. Med xTrade tappas inte meddelanden bort eller kommer i odefinierade lägen. Allt loggas så att problemlösning kräver minimala resurser även om problemet kanske beror på affärspartnerns system. xTrade spårar fel från källa till källa och pekar ut en lösning.

 

Summering

Våra kunder kan visa att ROI är enkel att fastställa och faktiskt uppnås på en häpnadsväckande kort tid. Det är unikt i IT-branschen att kunna sätta ett fast pris på en ny integrationslösning eller på migrering från en gammal lösning, vilket Xwares partners med enkelhet gör.
Fast pris med en tydlig målbild i en agil heterogen miljö, där trivs xTrade !

 

Branscher och exempel från verkligheten

Företag inom en mängd olika branscher har valt att låta xTrade verka som ett integrerande nav i verksamheten.

Sjukvård

Många sjukvårdsaktörer står inför ett och samma problem; IT-miljön består av flera olika typer av informationssystem, som vart och ett är anpassat för sin specifika uppgift. När systemen inte kan prata med varandra blir scenariot komplicerat och tidskrävande.

xTrade effektiviserar informationsutbytet betydligt genom att binda ihop de interna systemen med laboratorier, apotek, myndigheter och andra tjänsteleverantörer. På så sätt frigörs tid som personalen istället kan ägna åt sina patienter.

Läs mer om hur Stockholms läns landsting använder xTrade >>

Handel

Genom att låta xTrade integrera alla system, från kassasystem i butiker till kommunikation med leverantörer och lager, får företag inom handel bättre kontroll över sin verksamhet. Eventuella prisförändringar, information om varor i lager, order och varuingång kan uppdateras i realtid och användaren ges fullständig kontroll över saldot i varje butik och varuhus, ner på lägsta nivå.

Läs mer om hur Åhléns använder xTrade >>

Value Added Network (VAN)

En nätverksoperatör som erbjuder en VAN-tjänst säljer i praktiken en anslutning till en informationsväxel och genom växeln ges tillgång till andra företag och organisationer. xTrade har länge varit förstahandsvalet för många större VAN-operatörer i Sverige.

Med xTrade är det enkelt att ansluta alla former av system och informationstyper. Plattformens flexibilitet låter operatören behålla sina tidigare utvecklade tjänster, samtidigt som det är enkelt att skapa nya. xTrade hanterar effektivt stora meddelandeflöden med en hög säkerhetsnivå vilket är nyckelfaktorer i en framgångsrik VAN-tjänst.

Läs mer om hur CGI använder xTrade >>

Logistik

För att vara konkurrenskraftiga måste logistikföretagen kunna hantera ett ständigt ökande flöde av information. Med en solid plattform som xTrade kan kundernas höga förväntningar på sekundaktuell information och hög säkerhet uppfyllas,  samtidigt som resurser frigörs till att vinna nya affärer och integrera fler kunder.

xTrade binder samman lokala kontor med varandra, effektiviserar affärsflöden och gör information tillgänglig för alla uppkopplade parter, oavsett vilket format användaren använder.


Bilindustri

Bilindustrin är pionjärer när det gäller att utnyttja förmåga att snabbt anpassa sig efter marknaden som en konkurrensfördel. Fullständig systemintegration med dina kunder är i många fall en förutsättning för att kunna verka som leverantör i denna bransch.

Med xTrade kan företag i branschen sänka sina kostnader för utveckling och förvaltning av kritiska affärsflöden och samtidigt öka sin konkurrenskraft genom förmåga att snabbt och enkelt skräddarsy lösningar som uppfyller de föränderliga krav som ställs av affärspartners.

Den externa kommunikationen i xTrade omfattar samtliga branschstandarder och säkerställer kompatibilitet med inom branschen förekommande system.

Telekom

Inom telekomindustrin råder hård konkurrens och nya tjänster krävs där integrationen mellan system och kunder måste vara flexibel.
xTrade uppfyller de höga tillgänglighets- och skalbarhetskrav som ställs i denna bransch.

Militär sektor

Stommen i ett effektivt försvarssystem är ett flexibelt, orubbligt och tillförlitligt informationsflöde mellan moduler. Dessa moduler kan utgöras av till exempel en ensam soldat, en förrådsenhet eller en administrativ tjänst någonstans. Alla dessa är beroende av korrekt och tidsaktuell information. För detta använder sig den svenska Försvarsmakten av xTrade.

Både hemlig och öppen information och alla typer av elektroniska meddelanden utväxlas via plattformen. Genom att använda xTrade har den svenska Försvarsmakten fått bättre insyn i den egna verksamheten och därmed kunnat höja sin effektivitet.

Läs mer om hur Försvarsmakten använder xTrade >>

En avancerad, pålitlig och säker plattform

För att affärsprocesser ska fungera problemfritt dygnet runt krävs stabila och pålitliga integrationslösningar.

xTrade är en flexibel plattform med en robust arkitektur, designad för högsta datasäkerhet. Den är avancerad men lättanvänd och hanterar idag stora och affärskritiska informationsutbyten i både civila och militära verksamheter.

 

Drift- och funktionssäkerhet

Eftersom xTrade är en komplett plattform behöver inga överlämningar göras mellan olika produkter eller adaptrar inom ett flöde. I de flesta andra lösningar krävs kodning för att definiera ett integrationsflöde och det utgör en stor felkälla och säkerhetsrisk, eftersom förändringar i ett flöde lätt oavsiktligt påverkar andra.  I xTrade görs alla konfigurationer med hjälp av tydliga grafiska verktyg, helt utan kod. Ett flöde kan förändras utan risk för att andra flöden påverkas.

Konfigurationsmodellen innebär också stora fördelar i form av spårbarhet och avsaknaden av svårbegriplig kod gör det enkelt för olika roller inom organisationen att hela tiden kunna följa och förstå vad som sker. I varje läge, även i samband med en konfiguration kan allt som sker i systemet kontrolleras och spåras.

Som integrationsplattform ger xTrade en oöverträffad leveranssäkerhet och dess driftsäkerhet är bevisad i många kritiska tillämpningar. Skulle till exempel ett strömavbrott inträffa återhämtar sig xTrade och fortsätter att arbeta från samma ställe som innan, utan att några meddelanden förloras eller skadas.

Uppfyller militära krav

xTrade kan hantera stora flöden av affärs- och säkerhetskritisk information och har genomgått Försvarsmaktens säkerhetsackreditering, vilket innebär att det uppfyller det svenska försvarets säkerhets- och stabilitetskrav för både administrativa och militära flöden.

Uppfyller krav inom sjukvården

xTrade används inom sjukvården för livskritisk integration mellan bland annat journalsystem, laboratorier och medicinteknisk utrustning. I dessa applikationer ställs förutom krav på tillförlitlighet och prestanda, mycket höga krav på sekretess.


Säkerheten i xTrade

 • Stöd för förekommande säkerhetsstandarder för
  informationsinnehåll och kommunikation
 • Skräddarsydd innehållskryptering kan enkelt utnyttjas vid behov
 • Integrerad certifikathantering i administrationsverktygen
 • Egen användarhantering helt isolerad från operativsystemet
 • Ingen exponering av filsystemet oavsett protokoll
 • Trafik loggas i detalj
 • All konfiguration som sker i systemet loggas
 • Konfigurationsändringar versionshanteras automatiskt och kan rullas tillbaka vid problem
 • Möter kraven i SOX på separerade användarroller

VAN Clearinghouse Service

Operatörer som tjänar pengar på att utväxla förädlad data mellan sina kunder får en komplett färdig teknisk plattform med xTrade. Operatörens CRM-, logg- och övervakningssystem ansluts till xTrade och kan därmed fullt integreras där xTrade blir den tekniska grunden för tjänstens funktioner och erbjudanden.

Ett flertal stora såväl som små VAN-operatörer och teleoperatörer använder xTrade för sina erbjudanden.

Business Partner

Att vara affärspartner med produkten xTrade är att använda produkten som komponent i sin egen affär. xTrade kan vara en OEM-komponent i en större produktlösning eller tillsammans med andra produkter i en större sammansatt leverans.

Vi har många partners som återförsäljer produkten i sin konsultleverans. Marknaden för detta är mycket positiv och konkurrensen från andra leverantörernas produkter är liten. Anledningen är att xTrade ger en snabb leverans av kundnytta.

Cloud ISP/ASP

En av xTrades unika fördelar är enkelheten att flytta avancerade konfigurationer mellan olika fysiska plattformar och lokaliseringar. Oavsett om man vill ha egna servrar för sin integrationsväxel eller utnyttja molnet för hela eller delar av funktionerna – lösningen kan byggas med xTrade.

 

ERP-system

Att ansluta sitt ERP-system för att hantera fakturor, beställningar, logistik, etc. är ett vanligt sätt att använda xTrade. xTrade hanterar all extern B2B och kan även fungera som en ESB och hantera intern A2A.

xTrade innehåller alla de kommunikationssätt, flödesmodeller och format dina affärspartners kan tänkas använda och du behöver aldrig köpa till några adaptrar eller andra externa produkter. Allt ingår till ett fast pris oberoende av användning och volymer.

Mobile Applications

xTrade används som transaktionsmotor och informationsväxel i mobila applikationer. Anslutning till andra datakällor, logistikleverantörer eller betalningsförmedlare går snabbt och har aldrig varit enklare. Bygg appen och konfigurera xTrade att hantera anslutningarna till de externa tjänster din app behöver.

Internet

xTrade används som transaktionsmotor och informationsväxel i webbapplikationer inom de mest skiftande områden. Anslutning till exempelvis myndigheter, logistikleverantörer och betalförmedlare har aldrig varit enklare och mer rättframt. Bygg webbapplikationen och konfigurera xTrade för att hantera anslutningen till både interna system och B2B-partners.

E-Marketplaces

xTrade används som transaktionsmotor och informationsväxel i marknadsplatser på internet.  Anslutning av alla typer av tjänster och informationskällor som exempelvis företag, tull, kreditupplysning, logistikleverantörer och betalningsförmedlare kan göras enkelt och samlat. Med xTrade förenklas processen och du kan snabbare expandera din marknadsplats med nya kunder och tjänster.

EDI / All formats, Applications, Most Protocols

Ett av problemen med klassisk EDI är de många olika standarder som används och alla tolkningar som förekommer. xTrade används av operatörer vars affär är att binda samman företag och därmed också hantera hela floran av standarder och hur de tolkas. Operatörerna väljer xTrade bland annat just för plattformens inbyggda förmåga att hantera alla standarder för format, informationssäkerhet och kommunikation.

xTrade hanterar både europeiska och amerikanska standards inklusive det stora arv av äldre standarder för B2B som förekommer i främst Europa men även i Asien.